Napomena o autorskim pravima

 

  • Polažem autorsko pravo na sve prezentacije i druge dokumente (pdf, doc) koji su dostupni na ovim stranicama.
  • Na softver (programi i makroi) koji sam ja pisao polažem autorsko pravo, a na onaj u čijoj sam izradi učestvovao ili sam ga modifikovao polažem autorsko pravo kao koautor.
  • Prateća uputstva uz sofver su ponekad objavljena u naučnim časopisima čime im je definisan autorski status.
  • Pozivam se na: http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_autorskom_i_srodnim_pravima.html, a sve informacije o autorskim pravima široko su dostupne na Internetu.
  • Činjenice, istraživanja i teorije koji su izloženi, oni nisu ili ne moraju biti moji. Međutim, ono što sam ja ovde napisao u formi slajdova, teksta ili softvera je moje intelektualno vlasništvo i ne može se koristiti bez moje saglasnosti.
  • Studenti i svi ostali imaju moju saglasnost da koriste sve materijale za učenje, pripremu kolokvijuma i ispita, izradu seminarskih radova i sl., samo za svoje potrebe.
  • Materijal SE MOŽE koristiti za vlastito informisanje.
  • Materijal SE NE MOŽE koristiti, u dijelovima ili u cjelini, za bilo koju drugu svrhu, osim vlastitog informisanja, bez moje saglasnosti.
  • Materijal SE NE MOŽE koristiti komercijalno.
  • Organizacija "Creative Commons" predlaže šest tipova licenci za zaštitu autorskih prava. Teško se tu snaći i teško je primeniti isti tip licence za svaku komponentu sajta i svaki dokument. U skladu sa mojim zahtjevima i očekivanjima od korisnika, koje sam opisao u prethodnim tačkama, mislim da bi licenca CC BY-NC-ND 4.0 najbolje odgovarala. Ipak, oslanjam se na to da čestit korisnik zna na šta ima pravo, a na šta nema (pogledati Plagijat na Interesting links).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International License, sa atribucijama: Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade.

Da podsjetim:

- bez obzira što se na Internetu sve čini dostupno, "na izvolite", kopiranje tuđih tekstova, bez navođenja izvora (imena autora i ostaloga) je plagiranje, nemoralno je i potpuno neprihvatljivo.

- propisno citiranje tuđih djela ni na koji način ne umanjuje vrijednost vašeg rada; neće on biti manje originalan, naprotiv.

 

Authorship and administration are mine, in Joomla! version 4.4.5. Note: This site uses a "desktop first mentality". I apologize to mobile users if this affects them.