Napomena o autorskim pravima

  • Polažem autorsko pravo na sve prezentacije, uputstva, predloge i druge dokumente koji su dostupni na ovim stranicama.
  • Na programe i makroe koje sam ja pisao polažem autorsko pravo, a na one u čijoj sam izradi učestvovao ili sam ih modifikovao polažem autorsko pravo kao koautor.
  • Pozivam se na: http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_autorskom_i_srodnim_pravima.html, a sve informacije o autorskim pravima široko su dostupne na Internetu.
  • Ukratko, činjenice, istraživanja i teorije koji su izloženi, oni nisu moji. Međutim, ono što sam ja ovde napisao u formi slajdova ili teksta je moje intelektualno vlasništvo i ne može se koristiti bez moje saglasnosti.
  • Studenti imaju moju saglasnost da koriste sve materijale za učenje, pripremu kolokvijuma i ispita, izradu seminarskih radova i sl., samo za svoje potrebe.
  • Materijal SE MOŽE koristiti za vlastito informisanje, ali se ne može umnožavati na bilo kom medijumu, bez moje saglasnosti.
  • Materijal SE NE MOŽE koristiti, u dijelovima ili u cjelini, za bilo koju drugu svrhu, osim vlastitog informisanja, bez moje saglasnosti...

 

Da podsjetim:

- bez obzira što se na Internetu sve čini dostupno, "na izvolite", kopiranje tuđih tekstova, bez navođenja izvora (imena autora i ostaloga) je plagiranje, nemoralno je i potpuno neprihvatljivo.

- propisno citiranje tuđih dela ni na koji način ne umanjuje vrednost vašeg rada; neće on biti manje originalan, naprotiv.